Privacyverklaring

Privacyverklaring Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten - FAGT


Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met de FAGT


Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat de FAGT in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat.

De FAGT gebruikt uw persoonsgegevens voor:
• de uitvoering van overeenkomsten, transacties, diensten en producten;
• relatiebeheer;
• product- en dienstontwikkeling;
• het bepalen van strategie en beleid;
• zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot de FAGT, haar relaties en haar medewerkers.

Bezoekersgegevens website
Om gebruik te maken van de diensten die de website biedt, zoals het aanmelden voor een cursus, aanvraag voor een accreditatie, lidmaatschap aanvraag of abonnement op de nieuwsbrief etc. vult een bezoeker een formulier in. Hierdoor ontstaat een klantrelatie tussen de betreffende bezoeker en de FAGT.
De hierbij verstrekte gegevens worden gebruikt voor:
• het verzorgen en uitvoeren van overeenkomsten en diensten. In al deze uitgaven kunnen mededelingen staan van derden;
• het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden gericht op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen de FAGT, haar partners of andere derden met (ex-) abonnees, zowel per e-mail, telefoon als anderszins;
• het verzenden van boodschappen ten behoeve van derden (niet zijnde de FAGT) via e-mail of anderszins. De verstrekte gegevens kunnen door een derde partij worden gebruikt om de verzending uit te voeren, maar blijven altijd en alleen eigendom van de FAGT.
• het analyseren ten behoeve van doeleinden van product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algehele strategie;
• verwerking ten behoeve van doeleinden van marketing, waaronder begrepen geaggregeerd gebruik voor analyse met als doel profielen creëren om producten en diensten van de FAGT, haar partners of andere derden af te stemmen op interesses van klanten.


Een bezoeker loopt op onze website dus geen enkel risico op eventueel ongewenste betaalde abonnementen of diensten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De FAGT verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens zijn nodig om op een goede manier uw vragen te kunnen beantwoorden of uw lidmaatschapsaanvraag in behandeling te kunnen nemen. Als u eenmaal lid bent gelden de lidmaatschap voorwaarden en onze omgang met persoonsgegevens zoals omschreven in ons ‘Register van verwerkingsactiviteiten AVG’. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- geslacht
- geboortedatum
- adresgegevens
- telefoonnummer
- emailadres
- overige gegevens over uw activiteiten die van belang (kunnen) zijn bij uw lidmaatschaps- en/ of informatie aanvraag


Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
De FAGT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens na 4 weken na kennisgeving verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden
De FAGT deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als u lid van de FAGT geworden bent. Dit zijn organisaties die van belang zijn voor uw lidmaatschap en waarvan u in onze lidmaatschapsvoorwaarden kunt zien welke dat zijn. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor minimaal hetzelfde niveau van beveiliging als wij garanderen. De FAGT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevensbeveiliging
De FAGT maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op.


Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een website server op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Op deze website worden cookies gebruikt tijdens het inloggen. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.


Partners en andere partijen
De website fagt.org bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van de FAGT liggen. de FAGT is buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijst de FAGT u naar de privacyregelingen van de betreffende websites.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de FAGT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@fagt.org

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .


Wijzigen
De FAGT heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op de fagt.org website.


De FAGT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.