Algemene Voorwaarden FAGT

Algemene Voorwaarden FAGT

Ingangsdatum: 02-03-2018

Laatst gewijzigd: 22-04-2024

Dit document bestaat uit 3 onderdelen:

Deel I Algemene Gebruikersvoorwaarden
Deel II Webshop leveringsvoorwaarden
Deel II Betalingsvoorwaarden FAGT

Deel I. Algemene Gebruikersvoorwaarden

Iedere bezoeker van de FAGT-website kan eenvoudig en snel gebruik maken van de website. Hiervoor zijn duidelijke spelregels opgesteld die zijn vastgelegd in de FAGT Algemene Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 1. Welkom bij de FAGT
Welkom bij www.fagt.org (de "Website") en hartelijk dank voor je bezoek.

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn met ingang van 22 april 2024 herzien en van toepassing op ieder gebruik van de website FAGT.org (hierna te noemen de ‘Website’), zowel via de computer als via mobiele apparatuur. Bovendien zijn deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing op alle diensten die door de FAGT worden aangeboden en op alle overeenkomsten die de FAGT aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website ga je akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden. De FAGT raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een ‘Gebruiker’), deze Gebruikersvoorwaarden vooraf te lezen. De FAGT kan deze Gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We raden je aan om deze Gebruikersvoorwaarden regelmatig door te lezen.


Artikel 2. Aanvullende voorwaarden voor verschillende diensten van de FAGT
Voor de diensten die via de webshop op de Website worden aangeboden, gelden aanvullende gebruikersvoorwaarden. Deze aanvullende gebruikersvoorwaarden zijn een onderdeel van de Gebruikersvoorwaarden en zullen altijd voorgaan in het geval zij conflicteren met een of meerdere andere Gebruikersvoorwaarden. Dit wordt apart gemeld op het moment dat je een dienst afneemt waarop deze aanvullende gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3. Bescherming van jouw privacy
In onze privacyverklaring kun je lezen hoe de FAGT omgaat met je persoonlijke gegevens en hoe we jouw privacy beschermen wanneer je onze Website gebruikt.

Artikel 4. Niet toegestaan gebruik van de Website

 • De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen.
 • Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens die op de Website zijn gepubliceerd (waaronder ook e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.
 • Het is niet toegestaan om producten of diensten namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij de FAGT daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Op de databank met ledeninformatie, opleiders en andere gegevens rust het databankrecht van de FAGT. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij er sprake is van persoonlijk gebruik.
 • Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar auteursrechtelijk materiaal op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de FAGT is verkregen.

Artikel 5. Auteursrecht
Het auteursrecht op de door de FAGT of derden uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij de FAGT respectievelijk de betreffende derden, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de FAGT zullen door de Gebruiker geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van de FAGT berust uitsluitend bij de FAGT. De FAGT behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie.

Artikel 6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor het melden van klachten en/of problemen verzoeken wij je dit te melden bij secretariaat@fagt.org.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruikersvoorwaarden en/of de privacyverklaring, kunnen wij om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregel treffen. De FAGT kan deze maatregel ook treffen indien op onredelijke wijze gebruik wordt gemaakt van de Website, bijvoorbeeld indien jouw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

De FAGT kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van de FAGT of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld schorsing van het account van de betreffende Gebruiker.

De FAGT kan in het kader van de bovengenoemde maatregel de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan de FAGT binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in onze privacyverklaring.

Artikel 7. Wij geven geen garanties

Wij kunnen je niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan jouw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. Evenmin kunnen we garanderen dat de aangeboden informatie op deze website juist, volledig of actueel is.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.


De informatie die op deze website wordt aangeboden, kan niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die je neemt op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico. Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid de FAGT
De FAGT spant zich in om naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de algemene voorwaarden haar taken uit te voeren.

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

 • het gebruik van via de Website gekochte producten; en/of
 • het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en/of
 • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan; en/of
 • onjuiste informatie op de Website; en/of
 • afname van diensten van derden via de Website; en/of
 • wijzigingen in de diensten van de FAGT of wijzigingen in of op de Website; en/of
 • indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie; en/of
 • het (beweerdelijk) inbreuk makende en/of anderszins onrechtmatige karakter van (de inhoud van) het geleverde product.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal:
a. de totale vergoeding die de Gebruiker aan de FAGT heeft betaald gedurende de zes maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of
b. € 150 (zegge éénhonderdenvijftig euro), al naar gelang wat hoger is.

Artikel 9. Wijzigingen van de diensten en de Website
De FAGT kan de Website of delen daarvan te allen tijde naar eigen inzicht wijzigen, waaronder de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

Artikel 10. Websites en diensten van derden
De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). De FAGT heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites.

Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien je vragen over deze regels van websites van derden hebt, dan verwijzen wij je graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

Wanneer de FAGT hyperlinks naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de FAGT de aangeboden producten of diensten van deze websites aanbeveelt of instaat voor de juistheid van deze informatie. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico. Dit geldt eveneens voor de websites van de individuele FAGT leden. De FAGT aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het gebruik van websites welke worden aangeboden door derden.

Artikel 11. Klachtenregeling
Klachten over de dienstverlening van de FAGT kun je indienen door een mail te sturen naar het secretariaat@fagt.org. Klachten dienen zo spoedig mogelijk nadat je een gebrek in de dienstverlening hebt geconstateerd te worden ingediend. Hierbij is een termijn van één maand in ieder geval tijdig. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij streven ernaar binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij je binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Artikel 12. Overige bepalingen
De FAGT is gevestigd aan de Bloemenhof 14-1, 6663 BL te Lent. De FAGT is bereikbaar via telefoonnummer 06-29733555 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40048786.

Indien wij een bepaling in de Gebruikersvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruikersvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door De FAGT zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruikersvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruikersvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan de FAGT kunnen worden gericht aan de FAGT, p/a Bloemenhof 14-1, 6663 BL te Lent. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mailadres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf werkdagen na de datum van verzending.

Deze Gebruikersvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen de FAGT en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van de FAGT en de Gebruikersvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank bevoegd zijn.

Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat de FAGT zich op de bevoegdheid van de rechtbank beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

De FAGT is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze site.


Deel II Webshop Leveringsvoorwaarden FAGT - Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de FAGT en therapeuten, hierna te noemen ‘Opdrachtgever’ betreffende deelname aan cursussen, trainingen, seminars, workshops, hierna te noemen ‘Cursus’ of aanschaf van een product welke tot stand is gekomen.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen de FAGT en Opdrachtgever komt tot stand door in de webshop voor aankoop van de geselecteerde producten akkoord te gaan met de voorwaarden en de gestelde prijs.

Artikel 3. Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever
De Opdrachtgever voor een Cursus heeft het recht deelname aan een Cursus te annuleren per e-mail of aangetekende brief per post.

 • Annulering door de Opdrachtgever kan tot vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag kosteloos geschieden.
 • Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de (eerste) cursusdag is de Opdrachtgever verplicht 50% van het cursusgeld te vergoeden, bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de (eerste) cursusdag is de Opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.
 • In geval Opdrachtgever na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 4. Annulering door De FAGT
De FAGT heeft het recht zonder opgave van reden de Cursus te annuleren of deelname van een Opdrachtgever/deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag door de FAGT.

Artikel 5. Vervanging
De Opdrachtgever kan een andere deelnemer aan de cursus laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan de FAGT wordt medegedeeld. Vervanging na de start van de cursus is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van de FAGT op grond van artikel 4.

Artikel 6. Prijzen
Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 7. Betaling
De FAGT brengt Opdrachtgever de verschuldigde vergoedingen in rekening middels een elektronische betaling via de webshop. De Opdrachtgever ontvangt hiervan een factuur.

De reis en verblijfkosten alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan een Cursus zijn in het cursusgeld niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.


Deel III Betalingsvoorwaarden FAGT – Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten

Indien de Opdrachtgever de factuur niet betaalt, zijn onderstaande stappen van toepassing.

 • Eerste betalingsherinnering
 • Tweede betalingsherinnering
 • Formele aanmaning
 • Inschakeling van incassobureau

Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen ontvangt de Opdrachtgever een eerste betalingsherinnering per e-mail. Als bijlage wordt nogmaals de originele factuur meegestuurd.

Indien 30 dagen na factuurdatum nog steeds niet is betaald, wordt een tweede betalingsherinnering gestuurd. In deze mail wordt bovendien aangegeven dat de wettelijke rente (7% van het totaalbedrag) in rekening wordt gebracht zodra de betaaldatum vervalt.

Indien Opdrachtgever 30 dagen na de tweede betalingsherinnering nog niet heeft betaald, ontvangt de Opdrachtgever een formele aanmaning waarin is opgenomen:

 • verwijzing naar de factuur en de betalingsherinneringen;
 • een laatste betalingstermijn van 14 dagen.
 • melding van incassokosten en juridische stappen als betaling uitblijft.

Deze aanmaning wordt zowel per e-mail als per aangetekende post met ontvangstbevestiging verstuurd.

Indien de Opdrachtgever de openstaande factuur nog steeds niet betaalt, wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.