Cliënt van CAM-therapeut?

Als je cliënt bent bij een CAM-therapeut, dan zijn een aantal zaken van belang. Een FAGT-lid is niet alleen voor zichzelf lid, maar laat daarmee tevens zien dat hij/zij waarde hecht aan de kwaliteitseisen die we met elkaar hebben afgesproken. Daardoor heeft een registratie bij de FAGT ook (positieve) gevolgen voor de cliënt!

Dus ben je op zoek naar kwaliteit, professionaliteit maar bovenal betrouwbaarheid? De FAGT en haar therapeuten bieden krachtige, betrouwbare oplossingen met hoogwaardige CAM-therapieën.

CAM-therapieën zijn zeer veilige behandelmethoden, mits een aantal afspraken in acht worden genomen. Deze afspraken worden voor een deel binnen de koepel afgesproken (dit zijn de minimale voorwaarden waaraan therapeuten dienen te voldoen) en voor een deel binnen de vereniging. Dit zijn dan toegevoegde / aanvullende voorwaarden. Al deze afspraken zijn ook te vinden in het Handboek FAGT. Hieronder een korte opsomming van de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt.

Gekwalificeerde therapeuten

De FAGT bestaat als beroepsvereniging sinds 1994 en heeft het vanaf de oprichting noodzakelijk gevonden dat CAM-therapeuten een gedegen opleiding hebben gevolgd en afgerond.

Dat houdt in dat een therapeut die bij de FAGT is aangesloten, minimaal een vierjarige hbo-opleiding (incl MBK en/of PsBK) tot CAM-therapeut heeft gevolgd, waarbij de opleiding bovendien door een externe partij (CPION, SNRO, SKB) geaccrediteerd moet zijn op het moment dat het diploma behaald is.
Elke FAGT-therapeut volgt daarna jaarlijks bij- en nascholing, intervisie en voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Je weet dus dat je met een FAGT-therapeut in goede handen bent.


Vergoedingen zorgverzekeraars

Alle volwaardige FAGT-leden worden door alle grote zorgverzekeraars en de meeste kleinere zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed, mits je als cliënt een aanvullende verzekering hebt. De lijst van zorgverzekeraars vind je hier.

Aansluiting koepel

Onze leden zijn aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Dit register kent minimum eisen om als beroepsorganisatie en als CAM-therapeut aangesloten te zijn.

Hoewel de eisen binnen de RBCZ naar de wens van de FAGT op verschillende terreinen omhoog zou mogen gaan, zijn we blij te constateren dat er duidelijke (minimale) kwaliteitseisen zijn om als CAM-therapeut te mogen werken.

Vanuit het oogpunt van de FAGT zien we nog teveel therapeuten in de CAM-sector die op hun vakdiscipline (redelijk) goed geschoold zijn, maar de algemene therapeutische vaardigheden missen om op verantwoorde wijze als CAM-therapeut cliënten te behandelen.

Klachten & Geschillen

In het verleden heeft de FAGT altijd een eigen klachtencommissie gehad.
Sinds 01-01-2017 is de Wkkgz ingegaan. Dit is een Nederlandse wet, waarin is opgenomen hoe de behandeling van klachten en geschillen binnen zorggerelateerde beroepen georganiseerd dient te zijn. Al onze CAM-therapeuten zijn daarom aangesloten bij Quasir voor het gebruik (door u als cliënt) van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Tevens zijn onze therapeuten bij Zorggeschil aangesloten voor de Geschillencommissie.

Tuchtraad

Elk FAGT lid is tevens aangesloten bij de TCZ. Dit is het Tuchtcollege Complementaire Zorg en is specifiek bedoeld voor tuchtzaken en ontuchtige handelingen van een therapeut.

Zoekmachine

Wij hebben een handige zoekfunctie waarmee jij op zoek kunt gaan naar een FAGT gekwalificeerde therapeut bij jou in de buurt!