Pagina's

Meer informatie over de FAGT


De FAGT, of voluit Federatie van Additief Geneeskundig Therapeuten, is een multidisciplinaire beroepsvereniging voor CAM-therapie.

CAM-therapie, ook wel complementaire, additieve of alternatieve geneeswijzen genoemd, omvat in principe alle behandelvormen welke niet door de reguliere geneeskunde worden afgedekt.

In het verleden bracht dat een enorm scala aan therapievormen, maar dit had als nadeel dat men de bomen door het bos niet meer zag met alle mogelijkheden en varianten. Vandaar dat de FAGT tegenwoordig met vakgroepen werkt, waarbinnen een aantal gerelateerde disciplines zijn samengevoegd.

Als multidisciplinaire beroepsvereniging hebben we meerdere disciplines (beroepen) onder één dak.
Veel therapeuten zijn zelfs meervoudig opgeleid en geregistreerd bij de FAGT en zijn ware allrounders of specialisten in hun vakgebied(en).

In het kort staan hieronder de wetenswaardigheden over de FAGT.

Onze voornaamste doelstellingen
De FAGT heeft zichzelf het bevorderen van de kwaliteit van de CAM gezondheidszorg ten doel gesteld en doet daarvoor onder meer het volgende voor haar leden:

 • Ondersteuning van therapeuten in het werkveld, zodat zij zich volledig kunnen richten op de zorg voor de cliënt
 • Belangenbehartiging van de leden op sociaal, maatschappelijk, economisch en juridisch gebied
 • Het bevorderen van de kwaliteit en betrouwbaarheid t.a.v. complementaire zorg voor onze leden en cliënten
 • Bewaken en bevorderen van een hoogwaardig kwaliteitsniveau van haar therapeuten
 • Het innemen van een adviserende rol wat betreft praktijkvoering, ondernemerschap en actuele politieke ontwikkelingen
 • We vertegenwoordigen een breed werkveld binnen de complementaire geneeswijzen (CAM) en de totale gezondheidszorg, waardoor veel informatie onderling uitgewisseld kan worden
 • Het creëren van een professionele, veilige en warme omgeving binnen de beroepsvereniging
 • Het aanbieden van jaarlijkse na- en bijscholingen

Daarnaast voor zowel de therapeut als het complementaire veld:

 • Maakt zich sterk voor de erkenning van CAM-gezondheidszorg, complementair aan de reguliere gezondheidszorg
 • Het bevorderen van de professionalisering en erkenning van haar leden en het beroepsprofiel Natuurgeneeskundig Therapeut
 • We onderhouden een intensief contact met de verschillende zorgverzekeraars, de koepelorganisaties, onderwijsinstellingen en accreditatie instellingen om het werkklimaat te blijven verbeteren
 • Actief bevorderen van samenwerking met andere beroepsverenigingen

Voor wie is de FAGT bedoeld?
De FAGT is een actieve en vooruitstrevende vereniging. We zijn sterk gericht op samenwerking en eenheid, zowel binnen als buiten de vereniging, maar dit staat een kritische blik of gedurfd standpunt nimmer in de weg.

De FAGT staat voor

 • hoogopgeleide professionals in de complementaire sector
 • therapeuten met minimaal 3 jarige HBO vakopleiding + 1 jaar MBK / PsBK volgens PLATO-termen
 • therapeuten die op professionele wijze praktijk houden
 • het balans zoeken tussen evidence based, best practice en intuïtief werken
 • een multidisciplinaire benadering
 • interne en externe samenwerking en eenheid

De deur van de FAGT staat open voor alle therapeuten die beroepshalve een bepaalde vorm van CAM-therapie (voorheen ook: additieve of alternatieve geneeswijzen) uitoefenen, maar tevens voor diegenen die nu een opleiding volgen om dat in de toekomst te gaan doen.
Zij kunnen zich als aspirant aanmelden tegen sterk verlaagde lidmaatschapskosten.
Ze ontvangen dan ook alle tijdschriften, informatie van de vereniging en zijn welkom op de ledenvergaderingen. Bovendien is dit belangrijk als je stage gaat lopen of behandelingen aan cliënten gaat geven, aangezien je dan de wkkgz en bijbehorende verzekeringen geregeld dient te hebben.

De FAGT richt zich niet op een specifieke beroepsgroep. Haar leden beoefenen vele verschillende disciplines in de CAM gezondheidszorg. Alle leden zijn in hun presentatie naar buiten herkenbaar als Natuurgeneeskundig Therapeut. De vereniging hanteert de volgende vijf vakgroepen waarin alle, door de leden van de vereniging uitgeoefende disciplines zijn ondergebracht:

 1. Natuurgeneeskunde
 2. Oosters
 3. Energetisch
 4. Lichaamsgericht
 5. Psychosociaal

Waarom lid zijn van de FAGT?

 • Een lid van de FAGT is erkend als therapeut
 • Binnen de FAGT wordt plaats ingeruimd voor de begeleiding van leden op het gebied van professionalisering van praktijk en therapeut
 • leden worden actief gestimuleerd om contact met elkaar te hebben d.m.v. georganiseerde bijscholing, discussies tijdens/na de ALV en intervisie
 • leden van de FAGT zijn aangesloten bij de RBCZ en TCZ, waar registratie en tuchtrecht van de therapeut geregeld zijn. Dit houdt oa. in dat behandelingen, uitgevoerd door FAGT leden, door de meeste zorgverzekeraars worden vergoedt
 • Binnen de FAGT wordt een balans nagestreefd waar evidence based, best practice en intuïtief werken verenigd zijn, om zo tot de best mogelijke natuurgeneeskundige behandeling te komen

Zeker voor de therapeut die méér dan één discipline uitoefent is de FAGT dus een ideale vereniging, maar ook de therapeut die zich graag omringt met verschillende disciplines zal zich hier zeker thuis voelen!

Wat heeft de FAGT jou te bieden?

 • WKKGZ volledig georganiseerd. Klachtenfunctionaris en geschilleninstantie kunnen via de FAGT geregeld worden en tevens biedt de FAGT een duidelijke handleiding voor de uitvoering van voorwaarden door therapeuten
 • Tuchtrecht georganiseerd. Alle FAGT therapeuten vallen onder de TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg) ter bescherming van therapeut en cliënt
 • BTW-vrijstelling voor RBCZ geregistreerde leden
 • De verplichte collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en benodigde rechtsbijstand (wkkgz specifiek) welke door de FAGT is afgesloten, strekt zich uit tot alle door de FAGT erkende disciplines
 • De FAGT organiseert themabijeenkomsten, lezingen en erkende bijscholingen op hbo-niveau, vaak met hoge kortingen. Kijk hiervoor op de Bijscholing tab
 • De leden staan met hun disciplines op de website van de FAGT vermeld
 • De FAGT streeft actief naar samenwerking.
  Samenwerking met andere beroepsverenigingen, koepels, accreditatie instituten, maar ook met onderzoekers en wetenschappelijke instellingen, teneinde wetenschappelijk onderzoek naar CAM-therapieën te stimuleren en bewerkstelligen

De FAGT verlangt van haar leden dat zij hun kwaliteiten op peil houden, door regelmatig SNRO/CPION (deels ook nog FAGT) erkende bijscholingen op Hbo-niveau te volgen, en stimuleert intervisiebijeenkomsten.

Hoe werkt de FAGT?

Het bestuur vergadert maandelijks, en tweemaal per jaar houdt de FAGT een algemene ledenvergadering. Op deze ALV worden de leden helder en inhoudelijk geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen, wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het reilen en zeilen van de vereniging en wordt het werk dat door het bestuur en de verschillende commissies is gedaan besproken tussen leden en bestuur.

Als beroepsvereniging beschikt de FAGT over:

 • statuten
 • huishoudelijk reglement
 • Reglementenboek
 • Beroepsprofiel
 • Zeven andere overzichtelijke boekwerken/naslagwerken zoals het CAM Wet- en Regelgeving boek

Alle FAGT therapeuten zijn voor het tuchtrecht ondergebracht bij de TCZ.
De grote meerderheid van de FAGT therapeuten staat tevens geregistreerd in het RBCZ register