Pagina's

Commissies van de FAGT


De leden van het bestuur en van de commissies worden niet betaald voor hun werkzaamheden voor de FAGT. Sinds 1 januari 2015 is de functie van voorzitter wel (deels) betaald. Voor elke vergadering of andere activiteit ontvangt het betreffende bestuurslid een vergoeding conform het huishoudelijk reglement.
Elk commissielid kan vanzelfsprekend aantoonbaar gemaakte kosten bij de penningmeester declareren.

Het FAGT bestuur is, op de ALV na, het hoogste orgaan in de vereniging.
Bestuursleden behoeven volgens de statuten geen lid van de FAGT te zijn.

Voorzitter: leidt de Algemene Leden Vergadering en de bestuursvergadering.
Hij is verantwoordelijk voor de meerjaren strategie van de FAGT.
Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het netwerken en leggen/onderhouden van externe contacten.
Secretaris: Notuleert vergaderingen, draagt verantwoordelijkheid voor alle correspondentie van de FAGT, houdt archief bij.
Penningmeester: beheert de financiën en wordt jaarlijks door een accountant gecontroleerd. Begroting en balans worden door de penningmeester opgesteld en gepresenteerd tijdens de ALV.
Bestuurslid Kwaliteitsbeheer: Verantwoordelijk voor toelatingscommissie, visitatie’s en databasebeheer.
Bestuurslid Vakgroepen & Opleidingen: Verantwoordelijk voor contacten met opleiders, bij- en nascholingen, intervisie en de vakgroepen.
Bestuurslid Communicatie & PR: Verantwoordelijk voor alle communicatie naar leden, potentiële leden en maatschappij middels website, nieuwsbrieven en beurzen.

Tijdsbeslag De bestuursleden vervullen allen een specifieke rol als schakel tussen het bestuur, de vakgroepcommissies en de leden. Een bestuursfunctie kost ca 240 uur per jaar aan vergaderingen en correspondentie. Alle andere activiteiten moeten daar nog bij opgeteld worden. De voorzittersfunctie nam in 2014 600 uur in beslag, in 2016 was dit gestegen naar 750 uur.

De toelatingscommissie is verantwoordelijk voor de aanname van nieuwe leden. Hier komen alle gedocumenteerde aanvragen binnen van toekomstige leden. Bovendien hebben deze commissieleden toelatingsgesprekken met deze nieuwe leden, alvorens zij worden aangenomen. (30 uur per jaar)

De bij- en nascholingcommissie beoordeelt bij- en nascholingen die specifiek binnen de FAGT geldig zijn. (20-25 uur per jaar)

De commissie Communicatie & PR zorgt voor bekendheid van de FAGT bij potentiële leden.
De commissie presenteert de FAGT op opleidingsinstituten (30 minuten per keer) en de IT beurs (8 uur/16 uur per jaar).
Lidmaatschap van de commissie kost tenminste een aantal dagen per jaar, namelijk als bezoeken worden gebracht aan beurzen en opleidingsinstituten.

Leden commissies

Commissies en bestuur worden uitgevoerd door FAGT leden. Aangezien de FAGT een vereniging ván de leden en vóór de leden is, verwacht de FAGT van alle leden dat ze bereid zijn een tijdlang plaats te nemen in het bestuur of een commissie gedurende hun lidmaatschap.